KVKK (Kişisel Verilerin Korunması)

Aydınlatma Metni

Begüm Defne Şafak Erbağ Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak, gizliliğinize önem veriyor ve gizliliğinizin temini ve devamı adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK olarak anılacaktır”) uyarınca eldeki aydınlatma metni ile kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapmak istiyoruz.


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ederken, veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ad/Soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilecek bilgilere örnektir.


Özel nitelikli kişisel veri ise; gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinden oluşmaktadır.

Kişisel veri işleme ise kişisel verilerin herhangi bir şekilde kullanılması suretiyle, kişisel verinin konu olduğu her türlü eylemi ifade etmektedir. Örneğin bir verinin saklanması, kaydedilmesi, yazılması, silinmesi gibi tüm işlemler kişisel veri işleme faaliyeti olarak adlandırılmaktadır.

Konuya ilişkin ek bilgilendirme talebiniz olduğunda bize dytbegumdefne@gmail.com adresinden veya bu metindeki diğer iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz.

1-VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla Begüm Defne Erbağ tarafından aşağıda açıklanan şart ve durumlarda hukuka uygun olarak aşağıdaki hallerde işlenebilir, üçüncü kişilere açıklanabilir veya aktarılabilir.

Veri Sorumlusu:

Begüm Defne Erbağ (TC: 20834037164)

Adres: Çukurambar Mh. 1480 Sk. No:2B/35 Besakule İş Merkezi Çankaya / ANKARA

Tel: 0530 930 38 18

E-mail: dytbegumdefne@gmail.com

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Begüm Defne ERBAĞ tarafından KVKK gereği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Danışanımız olarak tarafımıza başvurarak sağlıklı yaşam, beslenme ve diyetetik konularında destek talep etmiş olduğunuz anlaşılmaktadır.

Bu yüzden kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sağlık bilgilerinden oluşan verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

• Kimlik / faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası

• İletişim / faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası

• Sağlık bilgileri / hizmetin ifası, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu metne konu kişisel verilerden aşağıda belirtilenler; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetin ifası amaçlarıyla aşağıda belirtilen yerlere aktarılabilmektedir.

Yurtiçi Aktarım:

• Kimlik / yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla / mali müşavir, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

• İletişim / yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla / mali müşavir, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Kişisel verilerinizin hiçbiri yurtdışına aktarılmamaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE DAYANILAN HUKUKİ SEBEP/SEBEPLER

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve/veya aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; danışan formları, internet veya mobil uygulamalar (WhatsApp, Instagram, SMS ve benzeri) üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları veya iletişim bilgilerimiz vasıtasıyla telefon, mail, SMS, WhatsApp ve diğer tüm mesajlaşma uygulamaları üzerinden tarafımıza kişisel veri gönderilmesi durumunda otomatik yollarla, ofisimizde yüz yüze başvuru alınması halinde otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Hizmet ilişkisi sürerken de kitle iletişim araçları (WhatsApp, SMS, Telefon, Mail) vasıtasıyla otomatik yollarla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir.

Tarafımızca,

• Kimlik kategorisindeki verileriniz “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5/2-ç)” ve “bir “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c)” nedenlerine dayanılarak,

• İletişim kategorisindeki verileriniz; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5/2-ç)” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c)” nedenlerine dayanılarak,

• Sağlık kategorisindeki verileriniz ise her ne kadar hizmetin ifası için gereklilik barındırıyor olsa da KVKK gereği sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olması dolayısıyla ancak açık rızanızın alınması halinde tarafımızca işlenebilecek verilerdendir. Bu yüzden sağlık verilerinizin işlenmesi “açık rıza” nedenine dayanılarak,

işlenebilecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SAKLANMA SÜRESİ, GÜVENLİĞİ VE ÖNLEMLER

Tarafımızca işlenmiş olan tüm kişisel verileriniz, burada belirtilen sürelerin sonunda re’sen veya talep etmeniz halinde; silinecek, anonim hale getirilecek veya yok edilecektir. Yasa gereği süresiz saklanması gereken kişisel verileriniz var ise kanuni yükümlülüğümüz dolayısıyla süresiz olarak saklanacaktır.

Açık rızanız dahilinde işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verileriniz) hizmet ilişkisi sona erdikten sonra veri işleme amacı doğrultusunda iki yıl süreyle saklanmaktadır.

Kimlik ve iletişim kategorisindeki tüm kişisel verileriniz hizmet ilişkisi sonra erdikten sonra beş yıl süreyle saklanmaktadır.

İşlenen kişisel verilerinizin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli her türlü elektronik, fiziksel ve yönetimsel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Hizmetimizi yürütürken kullanmış olduğumuz bilgisayar sistemlerinde güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır. Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir. Gerek otomatik gerekse de otomatik olmayan yollarla kişisel verilerin işlendiği tüm ortamlara yönelik güvenlik sağlanmaktadır. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenlik ve gizliliğine yönelik olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen gerekli idari ve teknik tüm önlemler alınmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU YOLLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tarafımıza başvurarak;

👉Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

👉Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

👉Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

👉Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

👉Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

👉6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (asgari koşullarda saklanması gereken haller ve/veya yasal olarak saklanması gerekli haller dışında)

👉Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

👉İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığında otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,

👉Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak adına dytbegumdefne@gmail.com elektronik posta adresine yazabilir veya Çukurambar Mh. 1480 Sk. No:2B/35 Besakule İş Merkezi Çankaya / ANKARA adresine yazılı olarak ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ekstra bir maliyeti gerektirmesi halinde tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişinin kendi verilerine ilişkin kullanılabilir. Başvurucunun dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmamaktadır.

İsim Soyisim:

Tarih: